Medjugorje, boodschap van 25 november 2016

 

ôLieve kinderen. Ook vandaag roep iká u opá om terug te keren naar het gebed. In deze tijd van genade heeft God me toegestaan u te leiden naar de heiligheid en naar een eenvoudig leven, opdat ge, in de kleine dingen, God, de Schepper, zoudt kunnen ontdekken, verliefd op Hem worden en dat uw leven een dankzegging zou zijn tegenover de Allerhoogste voor alles wat Hij u geeft. Kindertjes, moge uw leven in liefde een gave zijn voor de anderen en God zal u zegenen. Maar gij, leg zonder eigenbelang getuigenis af uit liefde voor God. Ik ben met u en spreek voor u allen ten beste bij mijn Zoon. Dank dat ge aan mijn oproep gehoor gegeven hebt."