Het   ČITLUK - HULPFONDS  (v.z.w.)

Ontstaan en geschiedenis

Onze 27e bedevaart van 4 tot 8 oktober 1992 was de eerste normale bedevaart na het uitbreken van de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina. Buiten en rond Medjugorje woedde de oorlog nog volop, zoals ook in meerdere delen van het land.

 

Op dinsdag, 6 oktober werden we bij Vicka uitgenodigd.  Ze vertelde ons dat er al heel wat mannen in de oorlog omgekomen waren en vroeg ons een dertiental kinderen, waarvan de vader gesneuveld was, mee te nemen naar België. 

 

Dit was onmogelijk, omdat we voor deze kinderen geen tickets hadden en ook geen opvang hier in het land. Bovendien wenste ze dat de kinderen van eenzelfde gezin zouden kunnen samen blijven.  Het bleek ook dat de Paters Franciscanen er tegen gekant waren dat men de kinderen zou weg halen uit hun vertrouwde omgeving.

 

Uiteindelijk werd aanvaard dat, om deze kinderen te helpen, we voor hen peetouders in Vlaanderen zouden zoeken.  We kregen al onmiddellijk 13 dossiers mee. 

Toen we dat op de terugreis aan de bedevaarders in de bus vertelden,  waren de mensen onmiddellijk bereid het peetouderschap voor deze kinderen op zich te nemen.

 

De oorlog woedde nog een hele tijd en de vraag naar peetouders bleef maar groeien.

Het is werkelijk wonderbaar hoeveel edelmoedigheid we al deze jaren hebben mogen ervaren van onze Vlaamse mensen.

Niet alleen steunden ze deze kinderen geldelijk maar heel dikwijls ook met hun belangstelling en allerlei materiële hulp. 

Op onze bedevaarten geven we de peetouders trouwens ook de gelegenheid hun peetkind te ontmoeten. Dit zijn steeds zeer sterke momenten, die bijblijven.

Er is dikwijls een uitstekende relatie gegroeid tussen de families van de peetkinderen en hun peetouders. Een van de peetouders, die weduwnaar was,  is trouwens gehuwd met de moeder van zijn peetkind !

 

Omdat er ook steeds meer hulp werd gevraagd voor andere hulpbehoevenden werd het  oorspronkelijke  “Ćitluk-wezenfonds”  omgevormd tot een vzw onder  de naam :

 “Ćitluk-hulpfonds vzw.”

 

We beschouwen ons hulpfonds als een logische aanvulling aan de bedevaart.  “Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij het geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien ? …   Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood”

(Jak. 2, 14 / 17). We blijven er van overtuigd dat onze bedevaarten steeds zo genadevol zijn dank zij deze uitingen van daadwerkelijke naastenliefde.

 

Ons hulpfonds is maar een kleine speler in de wereldwijde christelijke solidariteit, die in Medjugorje is ontstaan en waarvan Kard. Schönborn van Wenen eind december 2009  in Medjugorje getuigde dat het een van de prachtige vruchten is, waaraan men de boom kan herkennen.

 

 

Huidige situatie en practische gegevens.

Het aantal kinderen dat we in ons 18 jarig bestaan gesteund hebben is opgelopen tot 334.  Omdat we ze helpen tot ze 18 geworden zijn, of tot wanneer ze eventuele studies beëindigd hebben,  hebben we op heden nog steeds 33 kinderen onder onze hoede.

 

Gaandeweg hebben we ook vraag gekregen voor hulp voor andere, soms schrijnende, noden.  Zo helpen we ook het kinderdorp van Pater Slavko, betalen geneesmiddelen en soms operaties voor hulpbehoevenden.

 

Aanvankelijk betaalden de peetouders 1500 BEF per maand voor hun peetkind.  Op heden is dit  37.38 €. 

Sporadisch krijgen we nog de vraag om een kind, waarvan moeder of vader gestorven is, te helpen.  Mensen, die dit graag zouden op zich nemen, kunnen nog steeds met ons contact nemen.

 

Anderen, die graag helpen en er zeker van willen zijn dat het geschonken geld maximaal naar hulpbehoevenden gaat, kunnen storten op onze rekening.  Een vzw mag wettelijk 20% van de ontvangen gelden besteden aan “werkingskosten”.  Een fiscale ambtenaar, die onze rekeningen moest controleren,  was onder de indruk van onze lage onkosten : nog geen 2 % (Enkel de postzegels – Het werk wordt gratis gedaan).

 

Voor verdere inlichtingen mag u zich wenden tot :

 

Georgette en Stefaan VEYS,

Vercruysse de Solartstraat, 7

8540  Deerlijk

Tel. + Fax:  056 77 73 73

E-mail : veys.stefaan@skynet.be

 

Bankrekening :   Citluk-Hulpfonds vzw .    BE38 4691 0099 9172   BIC : KREDBEBB