MARTHE   ROBIN  

(feestdag 6 Februari)

“ Jezus ik bedank U omdat U ons neemt zoals we zijn en Ge geeft ons aan de Vader zoals Gij zijt.”

Bidt voor priesterroepingen

 

MARTHE ROBIN  

(feestdag 6 Februari)

“ Ik ben volledig afhankelijk van mijn geliefde Moeder om mij meer dan ooit nederig te houden,  lief, vertrouwend en klein, zodat de Heer God vrij kan zijn in mijn ziel. Voor nederigheid is het zich overgeven aan de Goddelijke Wil, de bron en het centrum van een diepe en vruchtbare vereniging met Jezus.”

Bidt voor de mystici van vandaag.

 

ZALIGE MOEDER TERESA van Calcutta 

“ Twee jonge mensen kwamen naar ons huis en gaven mij een grote som geld om de armen te voeden. (Zij hadden geen huwelijksfeest gegeven om zo geld te sparen om aan Moeder Teresa te geven) . Zij zeiden:” wij houden zoveel van mekaar dat wij onze blijdschap van onze liefde wilden delen met de mensen die gij helpt. En wij hebben de vreugde van de liefde ervaren.”

Bidt dat liefde de wereld verovert.

 

ZALIGE  MOEDER TERESA van Calcutta

“ Hoe meer we verenigd zijn met God, hoe gretiger we naar liefde zoeken en hoe meer we de armen zullen dienen met geheel ons hart.”

Bidt om de armen met blijdschap te dienen.

 

De  HEILIGE  BEWAARENGELEN. 

(Feestdag op 02 Oktober)

“ Wie bidt vreest de toekomst niet en wie vast heeft geen angst voor het kwaad.” ( Onze Lieve Vrouw in Medjugorje op 25 Januari 2001)

Help iemand om zijn bewaarengel te leren kennen.

 

ONZE LIEVE VROUW van GUADALOUPE  (Feestdag 12 December)

“ Ben ik niet hier, Ik die uw Moeder ben? Wat meer zou je wensen? “

Bidt dat abortus een einde neemt.

 

HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

(Feestdag 13 Juni)

“ Wij maken God bemind door te beminnen zoals Hij liefheeft.”

Bidt voor de ongelovigen.

 

HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA  

(Feestdag 13 Juni)

“ Leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben.”  (Mt 11,29)

Bidt voor allen die bekoord worden door de daad van zelfmoord.

 

HEILIGE BERNARDUS

(Feestdag 20 Augustus)

“ Wanneer God een zondaar vergeeft die, nederig zijn zonden belijdt, verliest de duivel zijn heerschappij over het hart dat hij gestolen had.”

Bidt voor al diegenen die geroepen zijn en nog geen  “ja”  gezegd hebben.

 

HEILIGE DOMINICUS 

(Feestdag 8 Augustus)

“ Mijn God, wat zal er van de zondaars geworden,? Mijn God heb erbarmen met de zondaars!”

Bemiddel voor de versteende harten.

 

HEILIGE DOMINICUS SAVIO 

 (Feestdag 9 Maart)

“ Bidt zonder ophouden en vraag de Heilige Geest om U steeds inspiratie te geven. In al wat ge doet in alles wat ge vraagt, zoek enkel de Wil van God.”  (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje)

 

SINT FRANCISCUS VAN ASSISI

(Feestdag 4 Oktober)

“ Heer, ik bid U, laat de vurige en zachtmoedige kracht van Uw liefde  mijn ziel  ontdoen  van alles dat zich onder de hemel bevindt, zodat ik moge sterven van liefde voor Uw liefde, Gij die U verwaardigd hebt uit liefde,  voor mijn liefde te sterven.”

Bidt opdat Jezus zou bemind worden.

 

SINT FRANCISCUS VAN ASSISI

(Feestdag 4 Oktober)

“ Wees sterk in God.  Ik wil door jullie dat de wereld de God van de liefde kent.  Wees door uw levenswijze de getuigen van Gods vreugde.”  (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje  25 –03-1988)

Bidt opdat de harten de vreugde zouden vinden.

 

HEILIGE FRANCISCUS van SALES

(Feestdag 24 Januari)

“ Alles door liefde en niets door geweld.”

Bidt voor de priesters

 

HEILIGE FRANCISCUS van SALES

(Feestdag 24 Januari)

“ Aanbidt God zo dikwijls als ge kunt door korte maar vurige bevliegingen van uw hart; bewonder dikwijls Zijn goedheid, werp u zelf aan de voet van Zijn heilig Kruis,  smeek Zijn hulp af, geef Hem duizend maal per dag uw hart; wees van tijd tot tijd stil en kijk gewoon even naar Zijn zachtmoedigheid.”

Bidt opdat de wereld zou bevangen worden door een geest van aanbidding.

 

HEILIGE FRANCISCUS XAVERIUS

(Feestdag 3 December)

Wij moeten behoedzaam zijn voor onze eigen kracht en een onmetelijk vertrouwen hebben in God. Laat ons nooit ontmoediging tonen en nooit twijfelen aan de zegepraal.”

Bidt voor de missionarissen.

 

HEILIGE JOHANNES BOSCO

(Feestdag 31 Januari)

“ Wat een zondaar het meest moet troosten is dat hij niet lang moet wenen, bij de eerste traan, het eerste ‘ ik heb berouw’  wordt de Heer met erbarmen overstroomd.”

Bidt voor de teenagers.

 

HEILIGE JOHANNES BOSCO

(Feestdag 31 Januari)

“ Vanaf nu wil ik geen grens meer zetten aan het vertrouwen op God. “ (Na een verschijning van de heilige Dominicus Savio)

Bidt voor de leraars.

 

HEILIGE JOHANNES BOSCO

(Feestdag 31 Januari)

“ Vergaar moed gekwelde ziel, en gij arme zondaar, heb moed en vertrouwen in de goedheid van zulk een God!  Het aantal van uw zonden is groot, maar weet dat Zijn Barmhartigheid, indien ge berouw toont, al uw zonden overstijgt.”

Bidt voor de bekering van de zondaars.

 

HEILIGE JOHANNES BOSCO

(Feestdag 31 Januari)

“ De jeugd is mijn grootste, ja mijn allergrootste hoop. Maar vele jonge mensen zoeken het geluk op plaatsen waar het verloren is. ( Onze Lieve Vrouw in Medjugorje)

Bidt voor de jongeren.

 

SINT JAN VAN HET KRUIS

(Feestdag 14 December)

“ Iemands ziel sussen is geen belangrijk wapenfeit.”

Bidt opdat we goede biechtvaders en goede geestelijke begeleiders mogen verkrijgen.

 

HEILIGE HELENA

“ Oh onschuldige Jezus, Uw kruis is mijn kruis.”

Bidt voor misbruikte kinderen.

 

HEILIGE JEANNE D’ARC

(Feestdag 30 Mei)

“ Gij weet dat ik U bemin, dat ik brand van liefde voor U. Dat is de reden, lieve kinderen, beslis om God lief te hebben, brand uit liefde voor God.”   (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje 25 Juni 1988)

Bidt voor de bekering van de vrijmetselaars.

 

HEILIGE MARGARETA  MARIA  ALACOQUE                     (Feestdag 16 Oktober)

“ Maak uw huis in het beminnelijk hart van Jezus, neem er uw kleine zorgen en teleurstellingen mee naar toe en gij zult er rust en vrede vinden. Ge zult er de remedie voor uw ziekte vinden, de kracht voor uw zwakheid en een schuiloord voor uw noden.”

Bidt voor hen die lijden onder gerechtsprocedures.

 

HEILIGE MARIA MAGDALENA

( Feestdag 22 Juli)

“ Zij nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter Hem bij zijn voeten staan.  Haar tranen maakten Zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde.   Zij kuste Zijn voeten keer op keer en zalfde ze met de balsem.”    (Lucas 7::37)

Bidt voor de bekering der zondaars.

 

HEILIGE MECHTILDE

“ Al diegenen die mijn gaven in de anderen liefhebben, zullen dezelfde glorie ontvangen als diegenen  aan wie ik de genade gegeven heb” (Jezus woorden tot de heilige)

Bidt voor de slecht bedeelden en voor hen die revolteren.

 

HEILIGE THERESIA  van AVILA

(Feestdag 15 Oktober)

“ Onze Heer ziet minder naar de grootheid van onze werken, dan naar de liefde waarmee wij deze werken hebben uitgevoerd.”

Bidt voor de gewijde zielen.

 

HEILIGE THERESIA van LISIEUX

(Feestdag 1 Oktober)

“ Lijden in vrede.  Het is genoeg te willen wat Jezus wil.”

Bidt voor de stervenden.

 

HEILIGE THERESIA van LISIEUX

(Feestdag 1 Oktober)

Ik versta zeer goed, dat het alleen liefde is dat er voor zorgt dat wij aan de Heer behagen,  en mijn ambitie is alleen maar voor deze liefde.”

Bidt voor een groeiende liefde in de families.

 

HEILIGE VERONICA

(Feestdag 4 Februari)

“ Als een moeder wil ik u allen oproepen tot heiligheid zodat ge dit aan anderen  kunt aangeven. Jullie zijn de spiegel voor anderen.  (Onze Lieve Vrouw  in Medjugorje 10–10-1985)

Bidt opdat iedereen de waardigheid van het menselijk leven inziet.

 

HEILIGE JEAN-MARIE VIANNEY

Pastoor van ARS

(Feestdag 4 Augustus)

Mijn kinderen, wij kunnen niet begrijpen welke macht een ziel heeft over de Goede Heer: het kan van Hem verkrijgen wat het wil.”

Bidt voor de priesters.

 

HEILIGE JEAN-MARIE VIANNEY

Pastoor van ARS

(Feestdag 4 Augustus)

“ Wanneer de Heilige Geest in ons hart verblijft , wat een goede intenties geeft Hij ons!   Maar wij moeten volgens hen leven, hen nauwgezet navolgen.”

Bidt voor roepingen.

 

HEILIGE JOZEF 

(Feestdag 19 Maart en 1 Mei)

“ Lieve kindertjes, ieder van u is belangrijk in mijn plan van zaligmaking. Ik roep u op om dragers te zijn van goedheid en vrede … Daarom lieve kinderen, bidt, bidt, bidt en doe alles dat de Heilige Geest u ingeeft.”  (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje 25-05-1993)

 

HEILIGE LEOPOLD MANDIC   (Herzegovina)

“ Het meest belangrijke in het geestelijk leven is het vragen naar de gave van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest komt is de vrede hersteld.  Als dat gebeurd is dan verandert alles rondom u.”  (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje Oktober 1984)

 

HEILIGE LOUIS MARIA GRIGNON de MONTFORT

(Feestdag 28 April) 

 “Hoe meer de Heilige Geest,  Maria vindt in een ziel, hoe actiever en krachtiger hij wordt in die ziel om er Jezus naar voor te brengen en die ziel in Jezus.”

Bidt voor de intenties van Onze Lieve Vrouw.

 

HEILIGE  PATER  DAMIAAN

(15 april)

“Wat gij gedaan hebt voor één van de minsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan”

Bid voor de verstotenen

 

HEILIGE  PATER  DAMIAAN

(15 april)

“Wat gij gedaan hebt voor één van de minsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan”

Bid voor de verstotenen

 

HEILIGE MAXIMILIAAN KOLBE

(Feestdag 14 Augustus)

“Het is niet belangrijk om zeer actief te zijn of volgens ons initiatief te werken, het is wel belangrijk om in de handen van de Onbevlekte te zijn.”

Bidt opdat de Onbevlekte in ons hart komt heersen.

 

HEILIGE  AARTSENGEL  MICHAEL 

(Feestdag 29 September)

“ Satan is sterk en dat is de reden dat ik om uw gebeden smeek,  voor diegenen die onder zijn invloed staan, opdat zij zouden gered worden.”  (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje)

Bidt voor de zondaars.

 

HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL 

(Feestdag 29 September)

Doe uw gevechtskledij aan en wees zegerijk met uw rozenkrans in de hand.”

(Onze Lieve Vrouw in Medjugorje 08-08-1985)

 

HEILIGE NICODEMUS

“ Ik ben gekomen voor de verloren schapen van Israël.”

Bidt voor vrede in het Midden-Oosten

 

HEILIGE  APOSTEL  PETRUS

(Feestdag 29 Juni)

“ Heer, Gij die alles weet, Gij weet dat ik u bemin.”

Bidt voor de Paus en zijn intenties.

 

HEILIGE APOSTEL THOMAS

(Feestdag 3 Juli)

“ Jezus zegde tot hem : ‘leg uw handen in mijn zijde en twijfel niet meer, maar geloof.’  Thomas antwoordde: ‘Mijn Heer en mijn  God’ .”

Bidt voor de ongelovigen.

 

HEILIGE VINCENTIUS 

(27 September)

“Gij hebt de arme nodig die gij helpt, net zoveel als hij u nodig heeft.”

Bidt om een medelijdend hart te bekomen.

 

HEILIGE  FAUSTINA  KOWALSKA

(5 November) 

“ Ik ben altijd in je hart, niet alleen als je de communie ontvangt, maar altijd.”

(Jezus op Kerstdag 1935 aan Zuster Faustina)

Bidt voor de zondaars.

 

HEILIGE JOHANNES DE EVANGELIST 

(27 December)

“ Jezus zegde tot Zijn Moeder: ‘Vrouw ziedaar uw zoon’ en vervolgens zei Hij tegen zijn discipel:’ ziedaar uw Moeder’

Vanaf dan nam de leerling Haar op in zijn huis. (Johannes 19, 26-27)

Bidt opdat Maria  verwelkomt wordt in de huisgezinnen.

 

HEILIGE JOHANNES DE DOPER

( Feestdag 24 Juni) 

“ Hij moet groter worden, maar ik kleiner.” (Joh 3, 30)

Bidt voor meer nederigheid.

 

HEILIGE JOHANNES DE DOPER

( Feestdag 24 Juni) 

“  Gij zult voor de Heer uitgaan  om Zijn wegen te bereiden.” (Lucas 1,76)

Bidt voor de bekering van de grote zondaars.

HEILIGE BERNADETTE

(Feestdag 18 Februari)

“ Gij wilt bidden als een heilige, ik nodig u uit om te bidden als een arme.”

Bidt voor de moedelozen.

 

HEILIGE BERNADETTE

(Feestdag 18 Februari)

“ Mijn wapens zijn het gebed en het offer, en dit tot aan mijn laatste ademtocht.  Alleen dan zal het wapen van het offer vallen, maar het wapen van het gebed zal voortduren.”

Bidt voor de intenties van Onze Lieve Vrouw.

 

HEILIGE ANNA EN HEILIGE JOACHIM (Feestdag 26 Juli)

“ Lieve kinderen, vandaag wil Ik u mijn liefde geven. Gij weet niet, lieve kinderen, hoe groot mijn liefde is. Lieve kinderen verwelkom Mij in uw leven. (Maria in Medjugorje 22 Mei 1986)

Bidt voor de heiligheid in de families.

 

HEILIGE BERNADETTE

(Feestdag 18 Februari)

“ Uw eerste plicht is het gebed.”

Bidt voor de zware zieken en het verplegend personeel.

 

HEILIGE CATHARINA van SIENA

(Feestdag 29 April)

“ Ik ben diegene die ben, jij bent diegene die niet zijt.” (Jezus tot de Heilige Catherina)

Bidt voor priesters.

 

HEILIGE CLARA van ASSISI 

(Feestdag 11 Augustus)

“ Ik wens dat ge een reflectie van Jezus zou zijn, die de ontrouwe wereld verlicht, ontrouwe wereld die in duisternis dwaalt. Ik wens dat ge licht zijt voor allen.

(Uittreksel – Onze Lieve Vrouw in Medjugorje   5 Juni 1986)

Bidt voor de terroristen en voor hen die het kwaad zaaien.

 

HEILIGE FAUSTINA KOWALSKA 

(5 November) 

“ Uw ellende lijdt schipbreuk in de afgrond van mijn Erbarmen.”

Bidt opdat de biechtstoelen zich vullen.

 

HEILIGE FAUSTINA KOWALSKA

 (5 November) 

“ Satan heeft mij gezegd dat hij mij haat: “ duizend zielen doen mij minder onrecht  dan gij doet wanneer ge spreekt over de grote Barmhartigheid van de Almachtige; door uw toedoen, herwinnen de grootste zondaars hun vertrouwen en keren terug naar God!”

Bidt voor hen die ver van God leven.

 

HEILIGE MARGARETA  MARIA  ALACOQUE

(Feestdag 16 Oktober)

“ Ik wil tot alle harten spreken, maar zij willen niet luistere; en wanneer ik er een vind die zich opent voor Mijn genade, dan overstroom Ik haar.” (Jezus tot de Heilige)

Bidt voor de zwaar beproefde zielen.

 

ZALIGE JACINTHA  van FATIMA 

(20 Februari)

“ Zeg tegen iedereen dat God ons genaden verleend door bemiddeling van het Onbevlekt Hart van Maria. Het is aan Haar dat ge ze moet vragen.”

Bidt voor de zegepraal van het Onbevlekt Hart.

 

ZALIGE CHARLES de FOUCAULT

“ Vader ik verlaat mij volledig op u, doe met mij wat U welgevallig is.”

Bidt voor de bekering van de zondaars.

 

ZALIGE FRANCESCO van FATIMA

(Feestdag 20 Februari)

“ Ik denk aan God die zo bedroefd is door zoveel zonden!  Ik heb er zoveel verdriet door. Ik bied Hem alle offers aan die ik kan. Kon ik Hem maar troosten.”

Bidt voor de zielen die naar het verderf lopen.

 

ZALIGE ELISABETH van de DIEEENHEID  (Feestdag 9 November)

“ Als ge ijs voelt rond uw hart, gaat dan naar Hem om u te verwarmen, want Hij is de kachel der liefde, die zich alleen maar ledigt om zich te vullen.”

Bidt voor religieuze roepingen.

 

HEILIGE  PATER PIO

(Feestdag 23 September)

“ Ik kan aan niemand iets weigeren. Hoe zou ik het kunnen als de Heer zelf het zo wil, en als Hij nooit iets aan mij weigert.”

Bidt voor de heiligheid van priesters en bisschoppen.

 

HEILIGE  PATER PIO

(Feestdag 23 September)

“ De grootste edelmoedigheid is zielen uit de klauwen van satan te bevrijden en om hen te winnen voor Christus.”

Bidt voor hen die op het punt staan zich te verliezen.

 

KINDJE JEZUS KONING DER LIEFDE 

(25 December)

“ Liefste kinderen, dat de tederheid van mijn kleine Jezus u altijd moge begeleiden.”

Bidt voor de ongeboren kinderen en hun ouders.

 

KINDJE JEZUS KONING DER LIEFDE 

(25 December)

“ Liefste kinderen, op de dag dat Jezus geboren is, heeft Hij een onmetelijke vreugde gebracht, liefde en vrede, Ik vraag u op een bijzondere wijze ‘ja’ te zeggen tegen Jezus. Opent uw harten opdat Hij er kan binnen gaan, er zijn huis maken en kan beginnen te handelen. Alleen hierdoor kunt ge de werkelijke schoonheid van de liefde van God, Zijn vreugde en Zijn vrede, begrijpen.  (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje tot Jacov      25 December 2000)

Bidt voor de kinderen bedreigd in de moederschoot.

 

HEILIGE  PATER  DAMIAAN

(15 april)

“Wat gij gedaan hebt voor één van de minsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan”

Bid voor de verstotenen

 

PATER SLAVKO BARBARIC 

(+ 24 November)

“ Voor Medjugorje is er een groot plan, maar we kunnen het niet in zijn totaliteit zien. Voor mij is het belangrijk om nu al te doen dat ik kan.”

Bidt voor de intenties van  Onze Lieve Vrouw.

 

DE HEILIGE FAMILIE van NAZARETH 

(30 December)

 “ Denk er aan, lieve kinderen, hoe gelukkig wij waren in de stal toen Mijn Zoon geboren werd, dat uw families even gelukkig moge zijn als diegenen in de stal.”

Bidt voor de eenheid in het huwelijk.

 

MARIA KONINGIN VAN DE VREDE

(25 Juni)

“ Ik heb je nodig. Jij bent belangrijk voor Mij.” (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje)

Bidt voor het plan van Maria.

 

MARIA KONINGIN VAN DE VREDE

(25 Juni)

“ Lieve kinderen, helpt Mij door uw gebeden om u te laten naderen tot Mijn Onbevlekt hart, samen met zoveel mogelijk anderen.” (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje 25 Mei 1995)

 

HEILIGE  PATER  DAMIAAN

(15 april)

“Wat gij gedaan hebt voor één van de minsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan”

Bid voor de verstotenen

 

MARIA KONINGIN VAN DE VREDE

(25 Juni)

“ Lieve kinderen, vergeet niet dat Ik uw Moeder ben en dat ik u liefheb! Ik wil u naar de heiligheid brengen.” (Onze Lieve Vrouw in Medjugorje)

Bidt opdat Maria u naar de heiligheid leidt en u helpt om anderen te geleiden

Heilige Alfonsus Liguori          

(1 Augustus)                         

Kerkleraar

Bid voor theologen en lesgevers

“ Heer Jezus, licht van de zielen, U die al diegenen die in de wereld komen, verlicht.  Verlicht mijn geweten en mijn hart door Uw heilige Geest.

 

Heilige Ambrosius 

(7 December)

Vader van de Kerk en Kerkleraar

Bid voor de predikers van het Evangelie

 

Heilige Agatha          

(5 Februari)

Maagd en Martelares

Bidt voor vrouwen die geroepen zijn om te lijden  voor Jezus

 

HHeilige Athanasius

(22 Augustus)

Bid voor hen die geroepen zijn om het geloof te beschermen tegen fouten

 

Heilige Andreas        

(30 November)

Eerste bekeerling onder de apostelen.

Bid als dank voor hen die in stilte en nederigheid het werk van de Heer doen.

 

Sint Antonius van Padua 

(13 Juni)

“Wij verspreiden God’s liefde door te beminnen zoals Hij bemind heeft”

Bid voor hen die aan zelfdoding denken.

 

Heilige Antonius van Egypte

(17 Januari)

Woestijn monnik

“Laat Christus de adem zijn die gij inademt. Stel uw vertrouwen in hem.  Zorg dat ge steeds in binding zijt met, eerst met de Heer en daarna met  de heiligen, zodat na uw dood ge zult herkend worden door hen als bekende vrienden”

Bid dat velen de woorden van Jezus in praktijk  zetten.

 

AARTSENGEL GABRIEL 

(29 September)

“Wees niet bevreesd, luister. Ik ben gezonden om u het goede nieuws te brengen. In de ogen van God is niets onmogelijk”

Bid dat de goddelijke Liefde mag overwinnen in de wereld

 

AARTSENGEL RAFAEL  

(29 September)

“Ik Ben gezonden om u te beproeven. Maar tegelijkertijd heeft God mij gezonden om u te troosten. Ik ben Rafaël één der zeven engelen die God dienen voor zijn troon.   Heb geen vrees, u bent veilig.  Dank God nu en altijd.

Bid voor de gezondmaking van de families

 

HEILIGE BENEDICTUS 

(11 Juli)

“Mijn bericht is voor u, geef uw eigen wil op, nu en voor altijd  en wees bereid om  te strijden voor Christus de Heer, de ware koning.”

Bid voor roepingen tot het religieuze kloosterleven

 

HEILIGE CATHARINA LABOURE

(29 April)

“Mijn kind het kruis zal verguisd worden, tegen de grond geworpen en de zijde van de Heer zal opnieuw geopend worden.”

(Zei Maria tot de heilige)

Bid voor de vijanden van de Kerk

 

HEILIGE CATHARINA VAN SIENA

(29 April)

Maagd en Kerklerares

“Heilige Drievuldigheid, Goddelijkheid, mysterieus als de diepte van de zee, U kon mij geen groter geschenk geven dan het geschenk van U zelf.”

Bid voor heilige vrouwen in iedere levensstaat

 

HEILIGE JUAN DIEGO

(31 Juli)

“Ben ik niet hier die uw Moeder is? Is er nog iets dat ge nodig hebt?”

Bid om de cultus van de dood te beëindigen

 

HEILIGE MARIA GORETTI 

( 6 Juli)

“Verheug u in de mate dat ge deelneemt aan het lijden van Christus.  Wanneer zijn glorie zal geopenbaard worden, zal uw vreugde zeer groot zijn.  Wees gelukkig wanneer ge beledigd wordt voor de zaak van Christus, want dan is God’s Geest over u gekomen om er te rusten.”

Bid voor de zuiverheid van hart

 

HEILIGE SERAPHIM VAN SAROW 

(2 Januari)

“Het echte doel van het christelijk leven is het verkrijgen van de Heilige Geest.”

Bid voor een Pinksteren van Liefde

 

HEILIGE  EDITH  STEIN

(9 augustus)

“Ik aanvaard vreugdevol de dood, die God voor mij heeft voorzien, in volkomen onderwerping aan zijn Allerheiligste wil. Moge de Heer mijn leven en sterven aanvaarden voor de glorie en eer van Zijn Naam, voor de noden van de Kerk en van het Joodse volk.”

Bid voor het Joodse volk.

 

HEILIGE ELISABETH,  MOEDER VAN JOHANNES DE DOPER

(9 november)

“Op het moment dat uw groet mij in de oren klonk, spong het kind van blijdschap op in mijn schoot.”

Bid voor alle moeders, dat zij het nieuwe leven zouden verwelkomen en de H. Geest zouden onvangen, zoals ook de H. Elisabeth deed.

 

HEILIGE  MARIA  GORETTI

(6 juli)

“Kinderen en jeugd moeten geleerd worden om niet de vluchtige en lege vreugdes van het genot na te streven, noch de misleidende vreugde van ondeugd, maar om het moeilijke pad van christelijke volmaaktheid te gewandelen.”

(Paus Pius XII)

Bid opdat de jeugd de kuisheid en zuiverheid zou eren.

 

HEILIGE  MARTHA                        (29 juli)

Martha zei tegen Jezus : “Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik wet zeker dat U ook nu nog alles aan God kunt vragen en dat Hij het U zal geven”. “Uw broer zal verrijzen”, verzekerde Jezus haar. “Dart weet ik, zei Martha, hij zal verrijzen bij de opstanding op de laatste dag”.  “Ik ben de verrijzenis en het leven, zei Jezus, Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven”.

Bid voor de wanhopigen.

 

HEILIGE  MONICA

(27 augustus)

“Als ik uw kind ben, o mijn God, is het omdat U me zulk een moeder gaf”. (H. Augustinus) Monica gaf niet op om te bidden en bad gedurende jaren voor Augustinus. Met haar gebed won ze een van de grootste kerkleraars uit de geschiedenis.

Bid voor heilige moeders.

 

O.L.VROUW VAN GUADELOUPE

(12 december)

“Ben ik niet hier, ik, die uw moeder ben ? Wat hebt ge meer nodig ?

Bid dat er een einde mag komen aan de cultuur van de dood.

 

PATER SLAVKO BARBARIC

 (feestdag 24 november)

“Voor Medjugorje is er een groot plan, maar we kunnen het niet in zijn totaliteit zien. Voor mij is het belangrijk om nu al te doen dat ik kan.”

Bid voor de intenties van Onze-Lieve-Vrouw.

 

ZALIGE FRANCESCO van FATIMA

(feestdag 20 februari)

“Ik denk aan God die zo bedroefd is door zoveel zonden! Ik heb er zoveel verdriet door. Ik bied Hem alle offers aan die ik kan. Kon ik Hem maar troosten.”

Bid voor de zielen die naar het verderf lopen.